Intro til tilsyn

Tilsyn

Jeg kommer til at skrive mere om det kommunale tilsyn med hjemmeundervisning og unschooling i fremtiden. Følgende er ment som en kort introduktion til unschoolere om, hvordan de skal forholde sig til tilsynet.

Som hjemmeunderviser er man underlagt et tilsyn, på samme måde som friskolerne, som skal sikre, "at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen". I modsætning til friskolerne har hjemmeundervisere dog ikke mulighed for at vælge deres tilsynsførende selv. Valget ligger hos kommunalbestyrelsen, og de pålægger ofte en lokal distriktsskole opgaven. Det kan være uhensigtsmæssigt af flere årsager: For det første er skolerne sjældent certificerede til at føre tilsyn, sådan som friskolernes tilsynsførende skal være det, og de har sjældent nogen særlig viden om hjemmeundervisning. For det andet kan barnet være taget ud af den samme skole, som skal føre tilsynet, hvilket i nogle tilfælde har affødt nogle uoverensstemmelser mellem familien og skolen.

Heldigvis er det min erfaring, at langt de fleste tilsyn med hjemmeundervisere og unschoolere forløber problemfrit.

Som unschooler er udfordringen ofte at synliggøre at den undervisning, der foregår i hjemmet, står mål med folkeskolen. Jeg anbefaler altid - og det gælder alle former for hjemmeundervisning - at man sørger for at dokumentere den læring, der forekommer i løbet af døgnet. Det kan være i form af en dagbog eller en videolog. Mange bruger en blanding af flere forskellige medier. Hovedsagen er, at læringen og undervisningen synliggøres, så den tilsynsførende har mulighed for at vurdere, at undervisningspligten overholdes på en forsvarlig måde. Fordelen ved at dokumentere læringen vil ikke blot være en god forberedelse til tilsynet - det vil også for mange være en god øvelse i at erkende, hvor megen læring, der foregår mere eller mindre upåagtet i løbet af en dag. En simpel skovtur kan indeholde fagområder som biologi (dyr og planter), geografi (geocaching eller google maps) og idræt (klatring). Et computerspil som Minecraft omfatter direkte fag som matematik, dansk, fysik og natur/teknologi. For mange bliver dokumentationen en øjenåbner og en bestyrkelse i troen på, at unschoolingen virker: Læring finder sted i stort omfang, og man kommer ofte i berøring med et utal af fagområder uden nødvendigvis at have planlagt det.

Opgaven for unschooleren er altså at identificere den læring, der finder sted og "oversætte" det til en form, som giver mening for en tilsynsførende, der meget ofte kommer fra en mere institutionaliseret hverdag. Loven bruger vendingen "at stå mål med", og det er en formulering der i min erfaring kan afstedkomme mange lange diskussioner - også blandt fagfolk. Som i så mange andre juridiske sammenhænge afhænger forståelsen her af en personlig tolkning. 

Det vil for nogle unschoolere føles som en udfordring og somme tider også som en forstyrrende faktor i dagligdagen at skulle dokumentere på denne måde. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at en grundlovssikret fri undervisningsret er et privilegium mange lande ikke kan tilbyde. Tilsynet er samfundets garanti for, at undervisningen er forsvarlig og først og fremmest er det barnets tarv, der tilgodeses.

Som én af vores hjemmeundervisende venner sagde engang: jeg påtager mig med den store opgave med at dokumentere læringen for at mine børn til gengæld kan være frie til at lære på den måde, det fungerer for dem.